Malla Estándar

Producte format per dos sistemes de filferros que es creuen entre si perpendicularment, i els punts dels quals de contacte estan units mitjançant soldadura elèctrica per un procés de producció en sèrie en instal·lació fixa.